คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพผู้ประกอบการอาหารท้องถิ่น ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพผู้ประกอบการอาหารท้องถิ่น ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ ในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยปฏิบัติงานที่ครอบคลุมสมรรถนะ ชั้น 3 และชั้น 4 ตลอดจนสามารถกำหนดราคาอาหารท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม โดยสามารถคำนวณต้นทุนจากวัตถุดิบและคุณภาพอาหาร เพื่อกำหนดราคาขายอาหารอย่างเหมาะสมกับคุณภาพอาหาร และแสดงราคาให้ลูกค้าเห็นอย่างชัดเจน นอกจากนี้จะต้องสามารถพัฒนาบุคลากรทั้งด้านการบริการและทักษะการปรุงอาหารท้องถิ่นให้มีคุณภาพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ประกอบการอาหารท้องถิ่น ชั้น 5 ได้ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่ครอบคลุมหน่วยสมรรถนะ ดังนี้ ชั้น 3 จำนวน 5 หน่วยสมรรถนะ ชั้น 4 จำนวน 4 หน่วยสมรรถนะ ชั้น 5 จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ รวม จำนวน 11 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินต้องเป็นผู้ที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในสถานประกอบการที่ระบุไว้ข้างต้นหรือที่เกี่ยวข้องกับการบริการอาหารและเครื่องดื่มให้กับนักท่องเที่ยว โดยสถานประกอบการเหล่านั้นต้องตั้งอยู่ในท้องถิ่น
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-LTM-5-009ZA จัดการสิ่งแวดล้อมในสถานที่ประกอบการอาหารท้องถิ่น
THR-LTM-5-010ZA จัดการด้านความปลอดภัยในการประกอบอาหารท้องถิ่น
THR-LTM-5-008ZA จัดการสถานที่ประกอบอาหารท้องถิ่นตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
THR-LTM-5-011ZA เตรียมการด้านวัตถุดิบอาหารท้องถิ่นอย่างถูกวิธี
THR-LTM-5-013ZA ให้บริการอาหารท้องถิ่นอย่างมีมิตรไมตรี
THR-LTM-5-016ZA สื่อสารให้ข้อมูลลูกค้าถึงสรรพคุณคุณค่าประวัติของอาหารท้องถิ่น
THR-LTM-5-014ZA จัดวางตกแต่งอาหารท้องถิ่นอย่างมีเอกลักษณ์
THR-LTM-5-012ZA กำหนดราคาอาหารท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม
THR-LTM-5-015ZA พัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพการบริการอาหารท้องถิ่น
THR-LTM-5-017ZA ปฏิบัติงานประกอบอาหารท้องถิ่นตามภูมิปัญญาดั้งเดิม
THR-LTM-5-018ZA ปฏิบัติงานประกอบอาหารท้องถิ่นอย่างมีสุขอนามัยและปลอดภัย

ยินดีต้อนรับ