คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพผู้ประกอบการอาหารท้องถิ่น ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพผู้ประกอบการอาหารท้องถิ่น ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ ในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยปฏิบัติงานที่ครอบคลุมสมรรถนะ ชั้น 3 ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานจัดการสถานที่ประกอบอาหารท้องถิ่นตามหลักสุขาภิบาล ด้วยการดูแลสถานที่จัดเตรียมและประกอบอาหารให้มีความสะอาดเป็นสัดส่วน จัดเก็บภาชนะและอุปกรณ์ประกอบอาหารอย่างเป็นระเบียบและถูกสุขลักษณะ รวมถึงดูแลสถานในการรับประทานอาหารอย่างเป็นระเบียบ สะอาดและปลอดภัย อีกทั้งมีความสามารถในการจัดจานตกแต่งอาหารท้องถิ่นอย่างมีเอกลักษณ์สะท้อนถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่น ด้วยการใช้อุปกรณ์ภาชนะบรรจุอาหารที่มีในท้องถิ่นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้สามารถประกอบอาหารท้องถิ่นตามกรรมวิธีภูมิปัญญาดั้งเดิม ด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีตามฤดูกาลเพื่อนำเสนออัตลักษณ์ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมอาหารของท้องถิ่น และต้องคำนึงถึงการประกอบอาหารท้องถิ่นอย่างมีสุขอนามัยและปลอดภัย โดยสามารถควบคุมการใช้สารเคมี ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด หรือสิ่งที่อาจปนเปื้อนในอาหารไม่ให้เป็นอัตรายต่อผู้บริโภค ตลอดจนควบคุมและดูแลอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วให้มีสดใหม่ สะอาด และปลอดภัย
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ประกอบการอาหารท้องถิ่น ชั้น 4 ได้ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่ครอบคลุมหน่วยสมรรถนะ ดังนี้ ชั้น 3 จำนวน 5 หน่วยสมรรถนะ ชั้น 4 จำนวน 4 หน่วยสมรรถนะ รวม จำนวน 9 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินต้องเป็นผู้ที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในสถานประกอบการที่ระบุไว้ข้างต้นหรือที่เกี่ยวข้องกับการบริการอาหารและเครื่องดื่มให้กับนักท่องเที่ยว โดยสถานประกอบการเหล่านั้นต้องตั้งอยู่ในท้องถิ่น
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-LTM-4-009ZA จัดการสิ่งแวดล้อมในสถานที่ประกอบการอาหารท้องถิ่น
THR-LTM-4-010ZA จัดการด้านความปลอดภัยในการประกอบอาหารท้องถิ่น
THR-LTM-4-008ZA จัดการสถานที่ประกอบอาหารท้องถิ่นตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
THR-LTM-4-011ZA เตรียมการด้านวัตถุดิบอาหารท้องถิ่นอย่างถูกวิธี
THR-LTM-4-013ZA ให้บริการอาหารท้องถิ่นอย่างมีมิตรไมตรี
THR-LTM-4-016ZA สื่อสารให้ข้อมูลลูกค้าถึงสรรพคุณคุณค่าประวัติของอาหารท้องถิ่น
THR-LTM-4-014ZA จัดวางตกแต่งอาหารท้องถิ่นอย่างมีเอกลักษณ์
THR-LTM-4-017ZA ปฏิบัติงานประกอบอาหารท้องถิ่นตามภูมิปัญญาดั้งเดิม
THR-LTM-4-018ZA ปฏิบัติงานประกอบอาหารท้องถิ่นอย่างมีสุขอนามัยและปลอดภัย

ยินดีต้อนรับ