คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพผู้ประกอบการอาหารท้องถิ่น ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพผู้ประกอบการอาหารท้องถิ่น ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ ในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยปฏิบัติงานที่ครอบคลุมสมรรถนะ ชั้น 3 นั่นคือสามารถจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานที่ประกอบการอาหารท้องถิ่น ด้วยการดูแลให้มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยและกำจัดของเสียจากการประกอบอาหารอย่างถูกวิธีตามหลักสุขาภิบาล ประหยัดน้ำ พลังงาน และใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้จะต้องมีความสามารถในการจัดเตรียมวัตถุดิบอาหารท้องถิ่นอย่างถูกวิธีและจัดการด้านความปลอดภัยในการประกอบอาหารท้องถิ่น ตลอดจนให้การต้อนรับลูกค้าด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามและบริการอาหารท้องถิ่นแก่ลูกค้าอย่างมีมิตรไมตรี รวมทั้งสื่อสารให้ข้อมูลลูกค้าถึงสรรพคุณ คุณค่า ประวัติของอาหารท้องถิ่น
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ประกอบการอาหารท้องถิ่น ชั้น 3 ได้ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่ครอบคลุมหน่วยสมรรถนะ ดังนี้ ชั้น 3 จำนวน 5 หน่วยสมรรถนะ รวม จำนวน 5 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินต้องเป็นผู้ที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในสถานประกอบการที่ระบุไว้ข้างต้นหรือที่เกี่ยวข้องกับการบริการอาหารและเครื่องดื่มให้กับนักท่องเที่ยว โดยสถานประกอบการเหล่านั้นต้องตั้งอยู่ในท้องถิ่น
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-LTM-3-009ZA จัดการสิ่งแวดล้อมในสถานที่ประกอบการอาหารท้องถิ่น
THR-LTM-3-010ZA จัดการด้านความปลอดภัยในการประกอบอาหารท้องถิ่น
THR-LTM-3-011ZA เตรียมการด้านวัตถุดิบอาหารท้องถิ่นอย่างถูกวิธี
THR-LTM-3-013ZA ให้บริการอาหารท้องถิ่นอย่างมีมิตรไมตรี
THR-LTM-3-016ZA สื่อสารให้ข้อมูลลูกค้าถึงสรรพคุณคุณค่าประวัติของอาหารท้องถิ่น

ยินดีต้อนรับ