คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพผู้ประกอบการที่พักท้องถิ่น ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพผู้ประกอบการที่พักท้องถิ่น ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
ผู้มีสมรรถนะฝีมือในงานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยปฏิบัติงานครอบคลุมสมรรถนะ ชั้น 2 และ ชั้น3 ตลอดจนสามารถประยุกต์แนวคิดการออกแบบอารยสถาปัตย์ในการจัดการสภาพแวดล้อมที่พักท้องถิ่น โดยออกแบบตกแต่งที่พักให้เห็นถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ทั้งด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น รวมทั้งสามารถจัดการ และพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการของที่พักท้องถิ่น
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ประกอบการที่พักท้องถิ่น ชั้น 4 ได้ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่ครอบคลุมหน่วยสมรรถนะ ดังนี้ ชั้น 2 จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ ชั้น 3 จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ ชั้น 4 จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ รวม จำนวน 7 สมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินต้องเป็นผู้ที่ให้บริการที่พักในสถานประกอบการที่พักที่ระบุไว้ข้างต้นหรือที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่พักอาศัยให้กับนักท่องเที่ยว โดยสถานประกอบการที่พักเหล่านั้นต้องตั้งอยู่ภายในท้องถิ่น
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-LTM-4-001ZA ประยุกต์แนวคิดการออกแบบอารยสถาปัตย์ในการจัดการสภาพแวดล้อมที่พักท้องถิ่น
THR-LTM-4-003ZA จัดการที่พักให้มีความสะดวกและปลอดภัย
THR-LTM-4-004ZA จัดการที่พักให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
THR-LTM-4-005ZA ปฏิบัติตามขั้นตอนงานการบริการในที่พักท้องถิ่น
THR-LTM-4-002ZA ออกแบบตกแต่งสิ่งแวดล้อมที่พักให้เห็นถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น
THR-LTM-4-006ZA จัดการที่พักให้มีความสะอาดถูกสุขอนามัย
THR-LTM-4-007ZA พัฒนาคนให้สอดคล้องกับระบบบริการที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น

ยินดีต้อนรับ