คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพผู้ประกอบการที่พักท้องถิ่น ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพผู้ประกอบการที่พักท้องถิ่น ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
ผู้มีสมรรถนะฝีมือในงานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยปฏิบัติงานครอบคลุมสมรรถนะ ชั้น 2 ตลอดจนสามารถจัดการที่พักท้องถิ่นให้มีความสะดวก ปลอดภัย และเป็นสัดส่วน โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นขั้นพื้นฐานในที่พักท้องถิ่น รวมถึงดูแลจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดเก็บขยะและสิ่งสกปรกในที่พักอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งดูแลเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่พักที่ปลอดภัยต่อผู้เข้าพักและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ประกอบการที่พักท้องถิ่น ชั้น 3 ได้ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่ครอบคลุมหน่วยสมรรถนะ ดังนี้ ชั้น 2 จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ ชั้น 3 จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ รวม จำนวน 4 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินต้องเป็นผู้ที่ให้บริการที่พักในสถานประกอบการที่พักที่ระบุไว้ข้างต้นหรือที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่พักอาศัยให้กับนักท่องเที่ยว โดยสถานประกอบการที่พักเหล่านั้นต้องตั้งอยู่ภายในท้องถิ่น
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-LTM-3-003ZA จัดการที่พักให้มีความสะดวกและปลอดภัย
THR-LTM-3-004ZA จัดการที่พักให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
THR-LTM-3-005ZA ปฏิบัติตามขั้นตอนงานการบริการในที่พักท้องถิ่น
THR-LTM-3-006ZA จัดการที่พักให้มีความสะอาดถูกสุขอนามัย

ยินดีต้อนรับ