คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-ZZZ-4-133ZC ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่การดูแลผู้สูงอายุและมีประสิทธิภาพ
HLT-ZZZ-4-134ZC ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของการดูแลผู้สูงอายุ
HLT-ZZZ-4-126ZC ดูแลป้องกันสภาวะแทรกซ้อนของผู้สูงอายุได้และปลอดภัย
HLT-ZZZ-4-127ZC ส่งเสริมการกระตุ้นและฟื้นฟูผู้สูงอายุโดยวิธีการที่ถูกต้อง
HLT-ZZZ-4-128ZC ประเมินสภาวะทางอารมณ์ของผู้สูงอายุได้
HLT-ZZZ-4-129ZC ส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสังคม
HLT-ZZZ-4-131ZC ป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุได้
HLT-ZZZ-4-132ZC การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ
HLT-ZZZ-4-135ZC การดูแลอาการเจ็บป่วยที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ยินดีต้อนรับ