คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-ZZZ-2-119ZC วัดสัญญาณชีพผู้สูงอายุได้
HLT-ZZZ-2-121ZC ดูแลให้ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ให้ทำความสะอาดร่างกายอย่างถูกวิธี
HLT-ZZZ-2-123ZC จัดเตรียมยาให้ผู้สูงอายุได้ครบถ้วน
HLT-ZZZ-2-124ZC ดูแลเคลื่อนย้ายร่างกายผู้สูงอายุได้อย่างปลอดภัย
HLT-ZZZ-2-133ZC ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่การดูแลผู้สูงอายุและมีประสิทธิภาพ
HLT-ZZZ-2-134ZC ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของการดูแลผู้สูงอายุ
HLT-ZZZ-2-122ZC ดูแลทำความสะอาดร่างกายของผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างถูกสุขลักษณะอนามัย
HLT-ZZZ-2-125ZC ส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ

ยินดีต้อนรับ