คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-ZZZ-1-119ZC วัดสัญญาณชีพผู้สูงอายุได้
HLT-ZZZ-1-120ZC ดูแลด้านโภชนาการของผู้สูงอายุอย่างถูกสุขลักษณะอนามัย
HLT-ZZZ-1-121ZC ดูแลให้ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ให้ทำความสะอาดร่างกายอย่างถูกวิธี
HLT-ZZZ-1-123ZC จัดเตรียมยาให้ผู้สูงอายุได้ครบถ้วน
HLT-ZZZ-1-124ZC ดูแลเคลื่อนย้ายร่างกายผู้สูงอายุได้อย่างปลอดภัย
HLT-ZZZ-1-130ZC จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับผู้สูงอายุไว้อย่างถูกสุขลักษณะอนามัยและมีมาตรฐาน
HLT-ZZZ-1-133ZC ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่การดูแลผู้สูงอายุและมีประสิทธิภาพ
HLT-ZZZ-1-134ZC ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของการดูแลผู้สูงอายุ

ยินดีต้อนรับ