คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-ZZZ-4-095ZB วางแผนออกแบบ การดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็ก
HLT-ZZZ-4-099ZB วางแผน ออกแบบ พัฒนาการเด็กด้านร่างกาย
HLT-ZZZ-4-103ZB วางแผน ออกแบบพัฒนาการเด็ก
HLT-ZZZ-4-108ZB วิเคราะห์ วางแผน และออกแบบพัฒนาการเด็ก ด้านสังคม
HLT-ZZZ-4-113ZB วางแผน ออกแบบพัฒนาการด้านสติปัญญา
HLT-ZZZ-4-117ZB วางแผน ออกแบบ จัดสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็ก ตามช่วงวัย

ยินดีต้อนรับ