คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-ZZZ-3-094ZB เฝ้าระวัง และรายงานผลการดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็ก
HLT-ZZZ-3-102ZB เฝ้าระวัง และรายงานผลพัฒนาการเด็ก ด้านจิตใจ-อารมณ์
HLT-ZZZ-3-107ZB เฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก ด้านสังคม
HLT-ZZZ-3-112ZB เฝ้าระวัง และรายงานผลพัฒนาการเด็ก ด้านสติปัญญา
HLT-ZZZ-3-116ZB เฝ้าระวัง และรายงานผลในการจัดเตรียมสิ่งของจำพวกผ้า ของเล่นและความปลอดภัย

ยินดีต้อนรับ