คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-ZZZ-2-093ZB ป้องกัน และแก้ไขการดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็ก
HLT-ZZZ-2-097ZB สร้างสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของเด็ก
HLT-ZZZ-2-098ZB เฝ้าระวัง และรายงานผลพัฒนาการเด็ก ด้านร่างกาย
HLT-ZZZ-2-100ZB ส่งเสริมด้านนิสัย พฤติกรรม และความถนัดของเด็ก
HLT-ZZZ-2-101ZB ควบคุมกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้านจิตใจ-อารมณ์
HLT-ZZZ-2-104ZB ส่งเสริมให้เด็กมีการปฏิสัมพันธ์กับสังคม
HLT-ZZZ-2-106ZB ควบคุมกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้านสังคม
HLT-ZZZ-2-110ZB ส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตของเด็ก
HLT-ZZZ-2-111ZB ควบคุมกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้านสติปัญญา
HLT-ZZZ-2-115ZB เตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับเด็ก

ยินดีต้อนรับ