คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-ZZZ-1-090ZB ดูแลด้านโภชนาการเด็ก
HLT-ZZZ-1-091ZB ดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็ก
HLT-ZZZ-1-092ZB ดูแลด้านความปลอดภัยเด็ก
HLT-ZZZ-1-096ZB ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็ก
HLT-ZZZ-1-105ZB ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม
HLT-ZZZ-1-109ZB ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็ก
HLT-ZZZ-1-114ZB ดูแลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับเด็ก
HLT-ZZZ-1-118ZB ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของการดูแลเด็ก

ยินดีต้อนรับ