คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FIS-ZZZ-5-033ZB ปฏิบัติงานด้านบัญชีเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
FIS-ZZZ-5-034ZB ปฏิบัติงานด้านบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
FIS-ZZZ-5-035ZB ปฏิบัติงานด้านบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
FIS-ZZZ-5-038ZB ปฏิบัติงานด้านการบัญชีต้นทุนตามระบบต้นทุนช่วง
FIS-ZZZ-5-039ZB ปฏิบัติงานด้านการบัญชีต้นทุนตามระบบต้นทุนมาตรฐาน
FIS-ZZZ-5-044ZB ปฏิบัติงานขั้นสูงเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
FIS-ZZZ-5-045ZB ปฏิบัติงานขั้นสูงเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล
FIS-ZZZ-5-047ZB ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีและการทำงบทดลองหลังปรับปรุงบัญชี
FIS-ZZZ-5-048ZB ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน

ยินดีต้อนรับ