คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FIS-ZZZ-4-026ZB ปฏิบัติงานขั้นกลางเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีลูกหนี้และการรับเงิน
FIS-ZZZ-4-028ZB ปฏิบัติงานขั้นกลางเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน
FIS-ZZZ-4-032ZB ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
FIS-ZZZ-4-036ZB ปฏิบัติงานพื้นฐานด้านการบัญชีต้นทุน
FIS-ZZZ-4-037ZB ปฏิบัติงานด้านการบัญชีต้นทุนตามระบบต้นทุนงานสั่งทำ
FIS-ZZZ-4-041ZB ปฏิบัติงานขั้นกลางเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
FIS-ZZZ-4-043ZB ปฏิบัติงานขั้นกลางเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
FIS-ZZZ-4-046ZB ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำงบทดลองก่อนการปรับปรุงบัญชี

ยินดีต้อนรับ