คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FIS-ZZZ-3-025ZB ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีลูกหนี้และการรับเงิน
FIS-ZZZ-3-027ZB ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน
FIS-ZZZ-3-029ZB ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินสดย่อย
FIS-ZZZ-3-030ZB ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
FIS-ZZZ-3-031ZB ปฏิบัติงานด้านบัญชีเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
FIS-ZZZ-3-040ZB ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
FIS-ZZZ-3-042ZB ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของพนักงาน

ยินดีต้อนรับ