คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร อาชีพพนักงานร้าน ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร อาชีพพนักงานร้าน ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีความสามารถในการปฏิบัติตามของสุขอนามัยและสุขลักษณะในร้านอาหาร ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานร้าน รวมถึงความปลอดภัยในการทำงาน สามารถรวบรวม ตรวจสอบรายการอาหาร คำนวณค่าใช้จ่ายอาหารและบริการ จัดเก็บ ทอนเงิน และออกใบเสร็จรับเงินแก่ลูกค้าได้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร อาชีพพนักงานร้าน ระดับ 3 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. ต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน โดยมีประสบการณ์การทำงานในด้านการปฏิบัติงาน บริการในธุรกิจอาหารตามมาตรฐานที่กำหนด หรือที่เกี่ยวข้อง มาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน หรือ 2. ต้องมีหนังสือรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับในการปฏิบัติงาน บริการในธุรกิจอาหารตามมาตรฐานที่กำหนด หรืออื่นๆ ที่สอดคล้องกับสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
0131 ปฏิบัติตามหลักของสุขอนามัยและสุขลักษณะในร้านอาหาร
0135 ให้บริการด้านการเงินในร้านอาหาร

ยินดีต้อนรับ