คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร อาชีพพนักงานร้าน ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร อาชีพพนักงานร้าน ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีความสามารถในการปฏิบัติตามของสุขอนามัยและสุขลักษณะในร้านอาหาร ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานร้าน รวมถึงความปลอดภัยในการทำงาน สามารถบริการลูกค้าที่มารับประทานอาหาร การใช้คำพูด ให้บริการ การแนะนำรายการอาหาร และสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกับลูกค้า สามารถบริการลูกค้าที่มารับประทานอาหาร การรับรายการ จด นำส่ง เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม การแสดงใบเรียกชำระเงิน การจัดเก็บ ทำความสะอาด และจัดอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารใหม่ รวมถึงการจัดเตรียมอาหารเบื้องต้น
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร อาชีพพนักงานร้าน ระดับ 2 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. ต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน โดยมีประสบการณ์การทำงานในด้านการปฏิบัติงาน บริการในธุรกิจอาหารตามมาตรฐานที่กำหนด หรือที่เกี่ยวข้อง มาแล้วอย่างน้อย 3 เดือน หรือ 2. ต้องมีหนังสือรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับในการปฏิบัติงาน บริการในธุรกิจอาหารตามมาตรฐานที่กำหนด หรืออื่นๆ ที่สอดคล้องกับสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
0131 ปฏิบัติตามหลักของสุขอนามัยและสุขลักษณะในร้านอาหาร
0133 ให้บริการดูแลลูกค้าตามมาตรฐานที่กำหนด
0134 ให้บริการและจัดเตรียมพื้นที่บริการแก่ลูกค้า

ยินดีต้อนรับ