คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร อาชีพพนักงานร้าน ชั้น 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร อาชีพพนักงานร้าน ชั้น 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีความสามารถในการปฏิบัติตามของสุขอนามัยและสุขลักษณะในร้านอาหาร ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานร้าน รวมถึงความปลอดภัยในการทำงาน มีความสามารถในการคัดแยกประเภทของเหลือที่เกิดจากการบริโภคอาหาร การทำความสะอาด การเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร และความปลอดภัยในการล้างทำความสะอาด
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร อาชีพพนักงานร้าน ระดับ 1 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. ต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน โดยมีประสบการณ์การทำงานในด้านการปฏิบัติงาน บริการในธุรกิจอาหารตามมาตรฐานที่กำหนด หรือที่เกี่ยวข้อง มาแล้วอย่างน้อย 1 เดือน หรือ 2. ต้องมีหนังสือรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับในการปฏิบัติงาน บริการในธุรกิจอาหารตามมาตรฐานที่กำหนด หรืออื่นๆ ที่สอดคล้องกับสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
0131 ปฏิบัติตามหลักของสุขอนามัยและสุขลักษณะในร้านอาหาร
0132 ทำความสะอาดอุปกรณ์ด้านอาหารและพื้นที่ทำงาน

ยินดีต้อนรับ