คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร อาชีพผู้จัดการร้าน ชั้น 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร อาชีพผู้จัดการร้าน ชั้น 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีความสามารถประเมินขั้นตอนการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ถูกต้อง สามารถจัดการพื้นที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มให้ปลอดภัย และสามารถควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของอาหารและเครื่องดื่ม สามารถจัดการเอกสารการเงินที่เกี่ยวข้องในธุรกิจอาหาร สามารถควบคุมต้นทุนของสินค้า และสามารถวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพธุรกิจอาหาร อาชีพผู้จัดการร้าน ระดับ 6 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. ต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน โดยมีประสบการณ์การทำงานในด้านการบริหารจัดการธุรกิจอาหารหรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี หรือ 2. ผ่านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้จัดการร้าน ระดับ 5 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 3. ต้องมีหนังสือรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจอาหารหรือที่สอดคล้องกับสมรรถนะที่จำเป็น
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
0115 จัดการ ดูแลมาตรฐานอาหารและเครื่องดื่ม
0116 กำกับ ควบคุม ดูแลงบกำไรขาดทุน

ยินดีต้อนรับ