คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร อาชีพผู้จัดการร้าน ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร อาชีพผู้จัดการร้าน ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีความสามารถควบคุมการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ควบคุมพนักงานในการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม จัดการลำดับการให้บริการของลูกค้า และดูแลและบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ สามารถกำหนดยอดขายตามเป้าหมาย ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ได้ตามเป้าที่กำหนด ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการบริการลูกค้า
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพธุรกิจอาหาร อาชีพผู้จัดการร้าน ระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. ต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน โดยมีประสบการณ์การทำงานในด้านการบริหารจัดการธุรกิจอาหารหรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี หรือ 2. ผ่านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้จัดการร้าน ระดับ 4 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 3. ต้องมีหนังสือรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจอาหารหรือที่สอดคล้องกับสมรรถนะที่จำเป็น
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
0113 ควบคุมการปฏิบัติงานและการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
0114 บริหารจัดการยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ยินดีต้อนรับ