คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร อาชีพผู้จัดการร้าน ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร อาชีพผู้จัดการร้าน ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีความสามารถในการกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการดำเนินธุรกิจ วางแผนทรัพยากรบุคคล กำหนดเป้าหมายจำนวนลูกค้า กำหนดเป้าหมายรายได้เฉลี่ย และวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าสามารถรับสมัครพนักงานตามแผนทรัพยากรบุคคล ฝึกอบรมพนักงานตามมาตรฐาน ดูแลและรักษาพนักงานตามข้อกำหนดขององค์กรและกฎหมายแรงงาน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพธุรกิจอาหาร อาชีพผู้จัดการร้าน ระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. ต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน โดยมีประสบการณ์การทำงานในด้านการบริหารจัดการธุรกิจอาหารหรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี หรือ 2. ต้องมีหนังสือรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจอาหารหรือที่สอดคล้องกับสมรรถนะที่จำเป็น
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
0111 วางแผนกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอาหาร
0112 วางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

ยินดีต้อนรับ