คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพนักวิจัย ชั้น 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพนักวิจัย ชั้น 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่สามารถปฏิบัติงานที่ค่อนข้างซับซ้อนในด้านการกำหนดโจทย์การวิจัย การออกแบบระบบความคิด การต่อยอดและขยายผลงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การเก็บและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย การบริหารทรัพยากรการวิจัย การติดตามและประเมินผลการวิจัย การผลิตงานวิจัย/นวัตกรรม การเผยแพร่งานวิจัย การวิเคราะห์ตลาดและประยุกต์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการผลิตผลิตภัณฑ์หรือการบริการ รวมทั้งยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมนักวิจัย ผู้ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีสมรรถนะในการบริหารจัดการแก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ พัฒนา (ขยาย) องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในงานอาชีพ เพื่อการพัฒนาองค์การหรือกลุ่มวิสาหกิจอย่างเป็นระบบ มีความรู้ที่ใช้ในการประเมินและวินิจฉัยปัญหาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมอย่างเป็นระบบในงานอาชีพ มีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมในงานอาชีพมีความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การและกลุ่มวิสาหกิจ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงนโยบาย การแก้ปัญหาที่คาดการณ์ไม่ได้ การให้ความเห็นแก่สังคมด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้องในงานอาชีพ และเป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิจัย ชั้น 7 1.1 สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 1.2 มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการวิจัยไม่น้อยกว่า 5 ปี จึงจะสามารถเข้ารับการประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักวิจัย ชั้น 7 หรือ 1.3 ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิจัย ชั้น 6 ไม่น้อยกว่า 1 ปี 2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิจัย ชั้น7 2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักวิจัย ชั้น 6 จำนวน 16 หน่วย และสอบผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักวิจัย ชั้น 7 จำนวน 16 หน่วย 3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป 3.1 ผ่านการประเมินสมรรถนะของอาชีพนักวิจัย ชั้น 7 แล้ว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิในชั้นที่สูงขึ้นไปได้
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RAS-RDV-7-011ZA สรุปและอภิปรายผลการวิจัยและพัฒนา
RAS-RDV-7-012ZA จัดทำผลงานวิจัยในรูปแบบที่พร้อมสำหรับการเผยแพร่
RAS-RDV-7-018ZA หาแหล่งโจทย์วิจัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ
RAS-RDV-7-002ZA ศึกษาปัญหาและความสำคัญของการวิจัย
RAS-RDV-7-003ZA กำหนดแหล่งข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
RAS-RDV-7-007ZA ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
RAS-RDV-7-008ZA จัดทำเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
RAS-RDV-7-028ZA กำหนดโจทย์วิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม
RAS-RDV-7-030ZA วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม
RAS-RDV-7-029ZA สรรหา วิเคราะห์ ผู้ใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม
RAS-RDV-7-031ZA พัฒนา คิดค้นต้นแบบผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม (Prototype)
RAS-RDV-7-032ZA ทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม (Lab Scale)
RAS-RDV-7-033ZA ปรับปรุงแก้ไขต้นแบบผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม
RAS-RDV-7-026ZA จัดทำผลงานวิจัยในรูปแบบรายงานการวิจัย บทความวิชาการ การจัดประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ
RAS-RDV-7-027ZA เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
RAS-RDV-7-001ZA ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย

ยินดีต้อนรับ