คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่สามารถปฏิบัติงานด้านการทบทวนวรรณกรรมและการเก็บข้อมูลที่ค่อนข้างซับซ้อน รวมทั้งยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมนักวิจัย ผู้ได้รับคุณวุฒินี้จะต้องแสดงว่ามีสมรรถนะทางเทคนิค และการจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ จัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้ รวมทั้งมีความรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลักการที่ซับซ้อนในงานอาชีพเพื่อพัฒนาผลิตภาพการทำงาน มีทักษะในการทำงานที่ต้องคิดวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน เพื่อแก้ปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและประเมินผลในการปฏิบัติ มีความสามารถในการตัดสินใจและลงมือแก้ปัญหางานที่ค่อนข้างซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลง ประเมินผลงานและพัฒนาผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อบทบาทความเป็นผู้นำ ให้คำแนะนำ/สอนงาน มีทักษะในการควบคุมงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานประเมินผลงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย อีกทั้งเป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพด้วย
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 4 1.1 สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 1.2 มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการวิจัยไม่น้อยกว่า 2 ปี จึงจะสามารถเข้ารับการประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 4 หรือ 1.3 ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 3 ไม่น้อยกว่า 1 ปี 2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 4 2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 3 จำนวน 10 หน่วย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และสอบผ่านหน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 4 จำนวน 9 หน่วย 3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป 3.1 ผ่านการประเมินสมรรถนะของอาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 4 แล้ว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิในชั้นที่สูงขึ้นไปได้
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RAS-RDV-4-011ZA สรุปและอภิปรายผลการวิจัยและพัฒนา
RAS-RDV-4-012ZA จัดทำผลงานวิจัยในรูปแบบที่พร้อมสำหรับการเผยแพร่
RAS-RDV-4-009ZA ประมวลผล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
RAS-RDV-4-018ZA หาแหล่งโจทย์วิจัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ
RAS-RDV-4-001ZA ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย
RAS-RDV-4-002ZA ศึกษาปัญหาและความสำคัญของการวิจัย
RAS-RDV-4-003ZA กำหนดแหล่งข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
RAS-RDV-4-007ZA ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
RAS-RDV-4-008ZA จัดทำเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล

ยินดีต้อนรับ