คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่สามารถปฏิบัติงานด้านการทบทวนวรรณกรรมและการเก็บข้อมูลที่มีความซับซ้อนน้อยตามที่นักวิจัยมอบหมาย รวมทั้งยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมนักวิจัย ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้จะต้องมีสมรรถนะในการแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการในการหาข้อสรุปประเด็นปัญหา และตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งมีความรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลักการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเพื่อปรับปรุงคุณภาพหรือผลงานให้ดีขึ้น มีทักษะในการเลือกใช้ทรัพยากรและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 3 1.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และ 1.2 มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการวิจัยไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะสามารถเข้ารับการประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 3 2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 3 2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 3 จำนวน 10 หน่วย 3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป 3.1 ผ่านการประเมินสมรรถนะของอาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 3 แล้ว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิในชั้นที่สูงขึ้นไปได้
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RAS-RDV-3-011ZA สรุปและอภิปรายผลการวิจัยและพัฒนา
RAS-RDV-3-012ZA จัดทำผลงานวิจัยในรูปแบบที่พร้อมสำหรับการเผยแพร่
RAS-RDV-3-006ZA สรรหาแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย และช่องทางการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
RAS-RDV-3-018ZA หาแหล่งโจทย์วิจัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ
RAS-RDV-3-001ZA ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย
RAS-RDV-3-002ZA ศึกษาปัญหาและความสำคัญของการวิจัย
RAS-RDV-3-003ZA กำหนดแหล่งข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
RAS-RDV-3-007ZA ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
RAS-RDV-3-008ZA จัดทำเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
RAS-RDV-3-022ZA เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

ยินดีต้อนรับ