คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 8


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 8
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่สามารถปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนในด้านการกำหนดโจทย์การวิจัย การออกแบบระบบความคิด การจัดการความเสี่ยงในงานวิจัย การต่อยอดและขยายผลงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การเก็บและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย การบริหารทรัพยากรการวิจัย การบริหารการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินการวิจัย สร้างขีดความสามารถในงานวิจัย การติดตามและประเมินผลการวิจัย วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้เสีย และประยุกต์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการวิเคราะห์ตลาดและประยุกต์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยึดและประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมนักวิจัย ผู้ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีสมรรถนะในการบริหารจัดการแก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ พัฒนา (ขยาย) องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในงานอาชีพ เพื่อการพัฒนาองค์การหรือกลุ่มวิสาหกิจอย่างเป็นระบบ มีความรู้ที่ใช้ในการประเมินและวินิจฉัยปัญหาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมอย่างเป็นระบบในงานอาชีพ มีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมในงานอาชีพมีความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและกลุ่มวิสาหกิจมีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงนโยบาย การแก้ปัญหาที่คาดการณ์ไม่ได้ การให้ความเห็นแก่สังคมด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้องในงานอาชีพ อีกทั้งเป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 8 1.1 สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 1.2 มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการวิจัยไม่น้อยกว่า 7 ปี จึงจะสามารถเข้ารับการประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 8 หรือ 1.3 ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 7 หรืออาชีพนักวิจัย ชั้น 7 2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 8 2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักวิจัย ชั้น 7 จำนวน 16 หน่วย อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 7 จำนวน 10 หน่วย และสอบผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 8 จำนวน 9 หน่วย 3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป 3.1 - ไม่มี -
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RAS-RDV-8-008ZA จัดทำเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
RAS-RDV-8-011ZA สรุปและอภิปรายผลการวิจัยและพัฒนา
RAS-RDV-8-012ZA จัดทำผลงานวิจัยในรูปแบบที่พร้อมสำหรับการเผยแพร่
RAS-RDV-8-014ZA ออกแบบระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
RAS-RDV-8-018ZA หาแหล่งโจทย์วิจัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ
RAS-RDV-8-001ZA ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย
RAS-RDV-8-002ZA ศึกษาปัญหาและความสำคัญของการวิจัย
RAS-RDV-8-003ZA กำหนดแหล่งข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
RAS-RDV-8-007ZA ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ยินดีต้อนรับ