คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่สามารถปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนน้อยในด้านการกำหนดโจทย์การวิจัย การออกแบบระบบความคิด การต่อยอดและขยายผลงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การเก็บและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย การบริหารทรัพยากรการวิจัย การบริหารการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินการวิจัย การติดตามและประเมินผลการวิจัย และการวิเคราะห์ตลาดและประยุกต์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมนักวิจัย ผู้ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีสมรรถนะในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงาน ให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความชำนาญ มีความรู้ในเชิงทฤษฎีที่อาจนำไปปรับใช้เป็นองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบการงาน ให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความชำนาญ มีทักษะในบริหารจัดการกลยุทธ์และใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหางานที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีความสามารถในการใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์และใช้ศาสตร์ที่หลากหลาย มีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง การให้คำปรึกษาในสาขางานที่มีประสบการณ์และความชำนาญ อีกทั้งเป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 6 1.1 สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 1.2 มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการวิจัยไม่น้อยกว่า 4 ปี จึงจะสามารถเข้ารับการประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 6 หรือ 1.3 ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิจัยชั้น 5 2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 6 2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 5 จำนวน 9 หน่วย และสอบผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 6 จำนวน 9 หน่วย 3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป 3.1 ผ่านการประเมินสมรรถนะของอาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 6 แล้ว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิในชั้นที่สูงขึ้นไปได้
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RAS-RDV-6-008ZA จัดทำเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
RAS-RDV-6-011ZA สรุปและอภิปรายผลการวิจัยและพัฒนา
RAS-RDV-6-012ZA จัดทำผลงานวิจัยในรูปแบบที่พร้อมสำหรับการเผยแพร่
RAS-RDV-6-015ZA ควบคุมและกำกับดูแลระบบบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
RAS-RDV-6-018ZA หาแหล่งโจทย์วิจัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ
RAS-RDV-6-001ZA ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย
RAS-RDV-6-002ZA ศึกษาปัญหาและความสำคัญของการวิจัย
RAS-RDV-6-003ZA กำหนดแหล่งข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
RAS-RDV-6-007ZA ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ยินดีต้อนรับ