คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง อาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง อาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะมีความสามารถในจัดจัดกิจกรรมในเรื่องความรู้ด้านสินค้าให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขายตามหลักสูตรการเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้า Product Training สามารถจัดการอบรมและประเมินผลการอบรมตามหลักสูตร ทั้ง Online- Offline สามารถใช้เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรขององค์การ ERP ได้เป็นอย่างดีจัดหาผู้รับผิดชอบ รวมทั้งสามารถคัดกรองปัญหาเรื่องร้องเรียนและจัดการกับเรื่องร้องเรียน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1.ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ชั้น 5 ต้อง 1.1 มีคุณวุฒิการศึกษาการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ 1.2 มีประสบการณ์ในงานสนับสนุนงานขายไม่น้อยกว่า 1 ปี 2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ชั้น 5 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 5 3. กรณีที่ไม่เคยผ่านการประเมินมาตรฐานอาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ชั้น 4 จะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ชั้น 5 ตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมด 19 หน่วยสมรรถนะ 4. ผู้ที่สอบผ่านมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ชั้น 4 มาแล้ว ไม่ต้องสอบหน่วยสมรรถนะของชั้น 4 และจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรรถนะเพิ่มเติมอีก 7หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RTS-DSB-5-102ZA ศึกษาและทำความเข้าใจผู้บริโภค
RTS-DSB-5-103ZA ปฏิบัติการรับสินค้าเข้าคลังสินค้า
RTS-DSB-5-117ZA ประเมินผู้เข้ารับการอบรม Online-Offline
RTS-DSB-5-110ZA ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามกฎระเบียบของภาครัฐ
RTS-DSB-5-111ZA สร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทางการตลาดที่เหมาะสม
RTS-DSB-5-118ZA ปฎิบัติการวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานด้วยระบบทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ERP ที่มีประสิทธิภาพ
RTS-DSB-5-119ZA คัดกรองปัญหาเรื่องร้องเรียนและจัดการกับเรื่องร้องเรียน
RTS-DSB-5-112ZA สร้างความสัมพันธ์โดยผ่านกิจกรรมทางเทคโนโลยี่สารสนเทศที่เหมาะสม
RTS-DSB-5-113ZA ให้การอบรมด้าน product Training แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขายอย่างครบถ้วน
RTS-DSB-5-114ZA ให้เอกสารประกอบการขายผู้เกี่ยวข้องในการขายอย่างครบถ้วน
RTS-DSB-5-107ZA สร้างกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่สามารถดำเนินการเพื่อส่งเสริมสินค้า
RTS-DSB-5-108ZA กำหนดความต้องการเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการขาย
RTS-DSB-5-109ZA รวบรวมการจัดการกับเอกสารสนับสนุนการขาย
RTS-DSB-5-104ZA ปฏิบัติการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขนส่งสินค้า
RTS-DSB-5-105ZA สามารถวางแผนเส้นทางขนส่งสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
RTS-DSB-5-106ZA ประเมินความพร้อมด้วยตนเองในการปฏิบัติงานด้วยใบตรวจสอบประจำวัน
RTS-DSB-5-115ZA จัดกิจกรรมในเรื่องความรู้ด้านสินค้าให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขายตามความเหมาะสม
RTS-DSB-5-116ZA จัดการฝึกอบรมด้านทฤษฎีและปฏิบัติ Online-Offline แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานขายตามระบบขององค์กร

ยินดีต้อนรับ