คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง อาชีพวิทยากร ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง อาชีพวิทยากร ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่มีคุณลักษณะวิเคราะห์ความรู้พื้นฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวางแผนการสอนที่ ศึกษาระดับความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง พิจารณาหลักสูตรการสอนที่เหมาะสมแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จัดหาเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและครบถ้วน จัดเตรียมอาคารสถานที่ห้องฝึกอบรมให้มีความพร้อมสำหรับการฝึกอบรม ดำเนินการสอน การฝึกอบรมตามหัวข้อที่กำหนดสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละกลุ่ม อธิบายและยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่จำเป็นสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงให้ผู้เรียนใช้ความคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาด้วยตนเอง ให้คำแนะนำที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาของผู้เรียนหรือผู้ฝึกอบรมเป็นกรณีเฉพาะบุคคล ศึกษาหาความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจขายตรง รวบรวมความรู้ใหม่เพื่อจัดทำเป็นบทเรียนในการสอนการฝึกอบรมในหลักสูตรขายตรง จัดทำร่างหลักสูตรการสอนการฝึกอบรมที่มีความทันสมัยเพื่อนำมาใช้ในการสอนการฝึกอบรม นำเสนอหลักสูตรการสอนการฝึกอบรมต่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจขายตรงเพื่อให้การรับรองความมีมาตรฐานของหลักสูตรและใช้ในการสอนการฝึกอบรม จัดทำสื่อการสอน การฝึกอบรม โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น เผยแพร่สื่อการสอนการฝึกอบรมทางเทคโนโลยี เพื่อให้มีความเป็นสากลต่อวงการธุรกิจขายตรง วิเคราะห์เนื้อหาบทเรียนเพื่อพิจารณาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสม จัดทำเครื่องมือประเมินที่สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมอย่างถูกต้องครบถ้วน จัดทำเอกสารการประเมินเพื่อใช้ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการเรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมภาคความรู้ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประเมินเพื่อใช้ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการเรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมภาคปฎิบัติ ทำการประเมินผลการเรียนการสอนภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนหรือการฝึกอบรม วิเคราะห์ผลการประเมินที่ได้รับภายหลังการประเมินการเรียนการสอนเพื่อนำมาปรับปรุง
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1 ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพ อาชีพวิทยากร ชั้น 5 ต้อง 1.1 สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี หรือการศึกษาภาคบังคับ และ 1.2 มีประสบการณ์การเป็นวิทยากรไม่น้อยกว่า 1 ปี 2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพวิทยากรชั้น 5 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 5 3. กรณีที่ไม่เคยผ่านการประเมินมาตรฐานอาชีพวิทยากรชั้น 4 จะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพวิทยากร ชั้น 5 ตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมด 26 หน่วยสมรรถนะ 4. ผู้ที่สอบผ่านมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพวิทยากร ชั้น 4 มาแล้ว ไม่ต้องสอบหน่วยสมรรถนะของชั้น 4 และจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรรถนะเพิ่มเติมอีก 18 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RTS-DSB-5-076ZA วิเคราะห์ความรู้พื้นฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวางแผนการสอนที่เหมาะสม
RTS-DSB-5-078ZA จัดหาเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและครบถ้วน
RTS-DSB-5-079ZA จัดเตรียมอาคารสถานที่ห้องฝึกอบรมให้มีความพร้อมสำหรับการฝึกอบรม
RTS-DSB-5-080ZA ดำเนินการสอน การฝึกอบรมตามหัวข้อที่กำหนดสำหรับผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม
RTS-DSB-5-081ZA อธิบายและยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่จำเป็นสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
RTS-DSB-5-082ZA ให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงให้ผู้เรียนใช้ความคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาด้วยตนเอง
RTS-DSB-5-083ZA ให้คำแนะนำที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาของผู้เรียนหรือผู้ฝึกอบรมเป็นกรณีเฉพาะบุคคล
RTS-DSB-5-084ZA ศึกษาหาความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
RTS-DSB-5-085ZA รวบรวมความรู้ใหม่เพื่อจัดทำเป็นบทเรียนในการสอนการฝึกอบรมในหลักสูตรขายตรง
RTS-DSB-5-086ZA จัดทำร่างหลักสูตรการสอนการฝึกอบรมที่มีความทันสมัยเพื่อนำมาใช้ในการสอนการฝึกอบรม
RTS-DSB-5-087ZA นำเสนอหลักสูตรการสอนการฝึกอบรมต่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจขายตรงเพื่อให้การรับรองความมีมาตรฐานของหลักสูตรและใช้ในการสอนการฝึกอบรม
RTS-DSB-5-088ZA จัดทำสื่อการสอน การฝึกอบรม โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น
RTS-DSB-5-089ZA เผยแพร่สื่อการสอนการฝึกอบรมทางเทคโนโลยี เพื่อให้มีความเป็นสากลต่อวงการธุรกิจขายตรง
RTS-DSB-5-090ZA วิเคราะห์เนื้อหาบทเรียนเพื่อพิจารณาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสม
RTS-DSB-5-091ZA จัดทำเครื่องมือประเมินที่สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมอย่างถูกต้องครบถ้วน
RTS-DSB-5-092ZA จัดทำเอกสารการประเมินเพื่อใช้ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการเรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมภาคความรู้
RTS-DSB-5-093ZA จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประเมินเพื่อใช้ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการเรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมภาคปฎิบัติ
RTS-DSB-5-094ZA ทำการประเมินผลการเรียนการสอนภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนหรือการฝึกอบรม
RTS-DSB-5-095ZA วิเคราะห์ผลการประเมินที่ได้รับภายหลังการประเมินการเรียนการสอนเพื่อนำมาปรับปรุง
RTS-DSB-5-098ZA ใช้การโค้ชให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของตัวเองด้วยตัวเอง
RTS-DSB-5-099ZA กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความต้องการ แรงจูงใจ ความปรารถนา ทักษะ และกระบวนการคิดที่จะนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น (transformative learning)
RTS-DSB-5-096ZA ปรับปรุงสมรรถนะที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นกว่าเดิม หรือสมรรถนะที่ต่ำกว่าเกณฑ์ให้ดีขึ้นให้ดึงสิ่งที่ดีที่สุดของบุคคลออกมาใช้ให้เต็มศักยภาพเพื่อไปสู่สมรรถนะที่ดี
RTS-DSB-5-077ZA พิจารณาหลักสูตรการสอนที่เหมาะสมแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
RTS-DSB-5-097ZA เปลี่ยนแปลงผลการทำงานให้ได้มาตรฐานและสูงกว่ามาตรฐาน เพิ่มผลลัพธ์ outcome ให้บรรลุเป้าหมายขององค์การด้วยทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory)

ยินดีต้อนรับ