คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล ชั้น 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล ชั้น 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะระดับสูงในการบริหารจัดการครัว สามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเป็นระบบ สามารถวางแผนบริหารจัดการ และกำหนดนโยบายของครัวโดยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้นำ มีความคิดริเริ่มดำเนินการสิ่งใหม่ๆ ปฏิบัติงานครัวอาหารฮาลาลได้ตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
- ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล ชั้น 5 (Sous chef) สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล และอยู่ในตำแหน่งหัวหน้างานหรือ ตำแหน่ง Sous chef ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ - เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานอาชีพผู้ประกอบอาหาร ไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยอยู่ในตำแหน่งหัวหน้างาน หรือ ตำแหน่ง Sous chef ไม่น้อยกว่า 3 ปี
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TCF-6-226ZA พัฒนาตำรับอาหารฮาลาลใหม่
THR-TCF-6-227ZA จัดการวัตถุดิบตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
THR-TCF-6-228ZA เตรียมวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
THR-TCF-6-231ZA ควบคุมความปลอดภัยในอาหารฮาลาล
THR-TCF-6-232ZA ควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-6-233ZA สื่อสารภาษาไทยเพื่อการปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-6-229ZA ผลิตอาหารตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
THR-TCF-6-234ZA สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-6-235ZA ควบคุมต้นทุนในการผลิตอาหาร
THR-TCF-6-230ZA กำกับดูแลครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-6-236ZA กำหนดราคาขายอาหารฮาลาล
THR-TCF-6-237ZA บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-6-239ZA ประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-6-242ZA ตรวจรับวัตถุดิบ
THR-TCF-6-245ZA ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารฮาลาล
THR-TCF-6-238ZA คัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-6-240ZA ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-6-241ZA จัดซื้อวัตถุดิบ
THR-TCF-6-244ZA จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารฮาลาล

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ