คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีความรู้ ทักษะ และ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานครัวที่ซับซ้อน วางแผน บริหารจัดการ และ กำหนดนโยบายของครัวโดยใช้ทฤษฎี เทคนิคการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับสูงในการปฏิบัติงาน สามารถฝึกอบรม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้ ปฏิบัติงานครัวอาหารฮาลาลได้ตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
· ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล ชั้น 4 (Chef de Partie) สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล และอยู่ในตำแหน่งหัวหน้างาน หรือ ตำแหน่ง Chef de Partie ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ · เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานอาชีพผู้ประกอบอาหาร ไม่น้อยกว่า 7 ปี โดยอยู่ในตำแหน่งหัวหน้างาน หรือ ตำแหน่ง Chef de Partie ไม่น้อยกว่า 2 ปี
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TCF-5-225ZA ออกแบบรายการอาหารฮาลาล
THR-TCF-5-226ZA พัฒนาตำรับอาหารฮาลาลใหม่
THR-TCF-5-227ZA จัดการวัตถุดิบตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
THR-TCF-5-228ZA เตรียมวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
THR-TCF-5-231ZA ควบคุมความปลอดภัยในอาหารฮาลาล
THR-TCF-5-232ZA ควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-5-233ZA สื่อสารภาษาไทยเพื่อการปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-5-229ZA ผลิตอาหารตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
THR-TCF-5-234ZA สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-5-235ZA ควบคุมต้นทุนในการผลิตอาหาร
THR-TCF-5-230ZA กำกับดูแลครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-5-236ZA กำหนดราคาขายอาหารฮาลาล
THR-TCF-5-237ZA บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-5-239ZA ประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-5-242ZA ตรวจรับวัตถุดิบ
THR-TCF-5-243ZA เบิกจ่ายวัตถุดิบ
THR-TCF-5-245ZA ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารฮาลาล
THR-TCF-5-238ZA คัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-5-240ZA ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-5-241ZA จัดซื้อวัตถุดิบ
THR-TCF-5-244ZA จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารฮาลาล

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ