คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะทางความคิด ทักษะฝีมือ และเทคนิคในการปฏิบัติงานครัว สามารถประกอบอาหารฮาลาลขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูงได้ตามมาตรฐานกำหนด บริหารและจัดการครัวตามที่ได้รับมอบหมาย มีการวางแผน และประเมินผลงานเบื้องต้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคได้ด้วยตนเองโดยใช้ทฤษฏีและเทคนิค สามารถ ฟัง อ่าน พูด เขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับกลาง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม ปฏิบัติงานครัวอาหารฮาลาลได้ตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
· ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล ชั้น 3 (Demi chef) สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล และต้องผ่านการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ · เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานอาชีพผู้ประกอบอาหาร ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ · เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต และต้องมีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี หรือ · เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต และผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการประกอบอาหาร 1 ปี
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TCF-4-210ZA ล้างทำความสะอาดวัตถุดิบ
THR-TCF-4-211ZA เตรียมและตัดแต่งวัตถุดิบ
THR-TCF-4-212ZA เก็บรักษาวัตถุดิบ
THR-TCF-4-213ZA ประกอบอาหารประเภทแกง
THR-TCF-4-215ZA ประกอบอาหารประเภทน้ำพริก เครื่องจิ้ม และเครื่องเคียง
THR-TCF-4-214ZA ประกอบอาหารประเภทยำ ลาบ พล่า
THR-TCF-4-216ZA ประกอบอาหารประเภทผัด ทอด
THR-TCF-4-217ZA ประกอบอาหารจานเดียวและอาหารชุด
THR-TCF-4-219ZA ประกอบอาหารว่าง
THR-TCF-4-221ZA ประกอบขนมหวานประเภทเชื่อม แช่อิ่ม
THR-TCF-4-222ZA ประกอบขนมหวานประเภททอด จี่
THR-TCF-4-223ZA ประกอบขนมหวานประเภทอบ ย่าง
THR-TCF-4-224ZA ประกอบขนมหวานประเภทขนมหวานที่ใช้ 2 วิธีขึ้นไป
THR-TCF-4-227ZA จัดการวัตถุดิบตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
THR-TCF-4-228ZA เตรียมวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
THR-TCF-4-231ZA ควบคุมความปลอดภัยในอาหารฮาลาล
THR-TCF-4-232ZA ควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-4-233ZA สื่อสารภาษาไทยเพื่อการปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-4-229ZA ผลิตอาหารตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
THR-TCF-4-234ZA สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-4-235ZA ควบคุมต้นทุนในการผลิตอาหาร
THR-TCF-4-230ZA กำกับดูแลครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-4-236ZA กำหนดราคาขายอาหารฮาลาล
THR-TCF-4-237ZA บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-4-239ZA ประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-4-242ZA ตรวจรับวัตถุดิบ
THR-TCF-4-243ZA เบิกจ่ายวัตถุดิบ
THR-TCF-4-245ZA ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารฮาลาล

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ