คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะฝีมือและเทคนิคในการปฏิบัติงานครัว ประกอบอาหารฮาลาลขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูงได้ตามมาตรฐานกำหนด บริหารและจัดการครัวขั้นต้นตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถวิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางเทคนิคในการปฏิบัติงานได้ ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถฟัง พูด อ่านเขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับต้น ปฏิบัติงานครัวอาหารฮาลาลได้ตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
- ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล ชั้น 2 (Commis 2, 1) สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล และต้องผ่านการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ - เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานอาชีพผู้ประกอบอาหาร ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับ ปวช. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานแปรรูปอาหาร สาขางานธุรกิจอาหาร
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TCF-3-210ZA ล้างทำความสะอาดวัตถุดิบ
THR-TCF-3-211ZA เตรียมและตัดแต่งวัตถุดิบ
THR-TCF-3-212ZA เก็บรักษาวัตถุดิบ
THR-TCF-3-213ZA ประกอบอาหารประเภทแกง
THR-TCF-3-215ZA ประกอบอาหารประเภทน้ำพริก เครื่องจิ้ม และเครื่องเคียง
THR-TCF-3-218ZA ประกอบอาหารประเภทข้าว
THR-TCF-3-214ZA ประกอบอาหารประเภทยำ ลาบ พล่า
THR-TCF-3-216ZA ประกอบอาหารประเภทผัด ทอด
THR-TCF-3-217ZA ประกอบอาหารจานเดียวและอาหารชุด
THR-TCF-3-219ZA ประกอบอาหารว่าง
THR-TCF-3-221ZA ประกอบขนมหวานประเภทเชื่อม แช่อิ่ม
THR-TCF-3-222ZA ประกอบขนมหวานประเภททอด จี่
THR-TCF-3-223ZA ประกอบขนมหวานประเภทอบ ย่าง
THR-TCF-3-224ZA ประกอบขนมหวานประเภทขนมหวานที่ใช้ 2 วิธีขึ้นไป
THR-TCF-3-227ZA จัดการวัตถุดิบตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
THR-TCF-3-228ZA เตรียมวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
THR-TCF-3-231ZA ควบคุมความปลอดภัยในอาหารฮาลาล
THR-TCF-3-232ZA ควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-3-233ZA สื่อสารภาษาไทยเพื่อการปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-3-229ZA ผลิตอาหารตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
THR-TCF-3-234ZA สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-3-235ZA ควบคุมต้นทุนในการผลิตอาหาร

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ