คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการให้บริการอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการให้บริการอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการอาหารริมบาทวิถี ธุรกิจอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) หรือธุรกิจรถเข็นอาหาร แก้ปัญหาที่พบเป็นประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลพื้นฐาน และวอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
บุคคลทั่วไปที่เป็นผู้ประกอบกิจการอาหารริมบาทวิถี
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-FOS-2-006ZA บริหารจัดการและควบคุมการปฏิบัติงานปรุงอาหาร
THR-FOS-2-007ZA บริหารจัดการงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ยินดีต้อนรับ