คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการให้บริการอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี ชั้น 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการให้บริการอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี ชั้น 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีความรู้และทักษะเบื้องต้นในการปฏิบัติงานปรุงอาหารและบริการอย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัย สามารถจัดการสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความรำคาญต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการทำงานในสายงานการให้บริการอาหารริมบาทวิถี สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติได้อย่างจำกัด ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
บุคคลทั่วไปที่เป็นผู้ปฏิบัติงานอาหารริมบาทวิถี
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-FOS-1-001ZA ปฏิบัติงานปรุงอาหารอย่างปลอดภัย
THR-FOS-1-002ZA ปฏิบัติงานปรุงอาหารอย่างมีสุขอนามัย
THR-FOS-1-003ZA ปฏิบัติงานบริการอย่างถูกต้อง
THR-FOS-1-004ZA จัดการของเสีย
THR-FOS-1-005ZA ทำความสะอาด

ยินดีต้อนรับ