คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจดนตรี สาขาเทคโนโลยีระบบแสงและเสียง อาชีพนักบำรุงรักษาระบบเสียง ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจดนตรี สาขาเทคโนโลยีระบบแสงและเสียง อาชีพนักบำรุงรักษาระบบเสียง ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ที่มีทักษะในงานบำรุงรักษาระบบเสียงและมีเทคนิคในการปฏิบัติงาน สามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์ระบบเสียงได้ตามคู่มือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ด้วยตนเอง เพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเสียง ตามความต้องการในการใช้งานตลอดจนสัมพันธ์กับส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การแนะนำของผู้บังคับบัญชา
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจดนตรี สาขาเทคโนโลยีระบบแสงและเสียง อาชีพนักบำรุงรักษาระบบเสียง ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ทั้ง 3 หน่วยสมรรถนะ 2. ผู้ที่จะเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจดนตรี สาขาเทคโนโลยีระบบแสงและเสียง อาชีพนักบำรุงรักษาระบบเสียง ชั้น 3 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องด้านการบำรุงรักษาระบบเสียง โดยมีเอกสารการรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MUB-LST-3-034ZA ดำเนินการงานบำรุงรักษาระบบเสียงเชิงป้องกัน (Perform Preventive (Routine) Maintenance on Sound Reinforcement System)
MUB-LST-3-035ZA ดำเนินการด้านการซ่อมระบบเสียง (Perform In-House Repair on Sound Reinforcement System)
MUB-LST-3-036ZA จัดทำเอกสารในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของงานระบบเสียง (Documentation for Preventive Maintenance work for Sound Reinforcement System)

ยินดีต้อนรับ