คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจดนตรี สาขาเทคโนโลยีระบบแสงและเสียง อาชีพช่างติดตั้งระบบแสง ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจดนตรี สาขาเทคโนโลยีระบบแสงและเสียง อาชีพช่างติดตั้งระบบแสง ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้มีทักษะฝีมือด้านงานติดตั้งระบบแสงเพื่อเป็นผู้ช่วยและเป็นขั้นเริ่มต้นที่จะเข้ามาสู่อาชีพช่างติดตั้งระบบแสง สามารถเลือกวิธีการขั้นพื้นฐาน เครื่องมือ วัสดุ และข้อมูลสำหรับการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ถูกต้อง ตรงต่อเวลา
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างติดตั้งระบบแสง ชั้น 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ทั้ง 8 หน่วยสมรรถนะ 2. ผู้ที่จะเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างติดตั้งระบบแสง ชั้น 2 ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างติดตั้งระบบแสง ชั้น 1 3. ผู้ที่จะเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างติดตั้งระบบแสง ชั้น 2 โดยไม่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างติดตั้งระบบแสง ชั้น 1 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องด้านงานติดตั้งระบบแสง โดยมีเอกสารการรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด และเข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างติดตั้งระบบแสง ชั้น 1 ทั้ง 2 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MUB-LST-2-022ZA ประกอบเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ในงานติดตั้งระบบแสง
MUB-LST-2-023ZA ติดตั้งโครงสร้างงานระบบแสง
MUB-LST-2-024ZA ติดตั้งโคมไฟงานระบบแสง
MUB-LST-2-025ZA ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับเดินร้อยสายไฟฟ้า
MUB-LST-2-026ZA ติดตั้งอุปกรณ์เดินร้อยสายสัญญาณ
MUB-LST-2-027ZA เข้าระบบ เชื่อมต่อสายไฟฟ้า
MUB-LST-2-028ZA เข้าระบบ เชื่อมต่อสายสัญญาณ
MUB-LST-2-029ZA ติดตั้งอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า

ยินดีต้อนรับ