คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจดนตรี สาขาเทคโนโลยีระบบแสงและเสียง อาชีพช่างติดตั้งระบบแสง ชั้น 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจดนตรี สาขาเทคโนโลยีระบบแสงและเสียง อาชีพช่างติดตั้งระบบแสง ชั้น 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้มีทักษะในการปฏิบัติงานติดตั้งระบบแสงขั้นพื้นฐานทั่วไปด้านการขนย้ายและจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบแสง สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างจำกัด โดยมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างติดตั้งระบบแสง ชั้น 1 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ 2 หน่วยสมรรถนะ 2. ผู้ที่จะเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างติดตั้งระบบแสง ชั้น 1 ต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องด้านงานติดตั้งระบบแสง โดยมีเอกสารการรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MUB-LST-1-020ZA ขนย้ายเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ในงานติดตั้งระบบแสง
MUB-LST-1-021ZA จัดเก็บเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ในงานติดตั้งระบบแสง

ยินดีต้อนรับ