คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจดนตรี สาขาเทคโนโลยีระบบแสงและเสียง อาชีพนักออกแบบแสงเวที ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจดนตรี สาขาเทคโนโลยีระบบแสงและเสียง อาชีพนักออกแบบแสงเวที ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ที่สามารถบริหารงานออกแบบแสงเวทีคอนเสิร์ตที่เป็นผู้เชียวชาญในอาชีพ มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานที่สลับซับซ้อน มีส่วนในการวางแผนการบริหารและกำหนดนโยบาย ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ และการฝึกอบรมด้านระบบแสง
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบระบบแสงเวที ชั้น 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ทั้ง 2 หน่วยสมรรถนะ 2. ผู้ที่จะเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบระบบแสงเวที ชั้น 5 ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ นักออกแบบระบบแสงเวที ชั้น 4 3. ผู้ที่จะเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบระบบแสงเวที ชั้น 5 โดยไม่ได้รับคุณวิชาชีพ นักออกแบบระบบแสงเวที ชั้น 4 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องด้านการออกแบบระบบแสงเวที โดยมีเอกสารการรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือแฟ้มสะสมผลงาน และต้องเข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักออกแบบระบบแสงเวที ชั้น 4 ทั้ง 2 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MUB-LST-5-013ZA บริหารจัดการงานออกแบบแสงเวทีสำหรับเทศกาลคอนเสิร์ต
MUB-LST-5-014ZA บริหารจัดการงานออกแบบแสงเวทีสำหรับคอนเสิร์ตทัวร์

ยินดีต้อนรับ