คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจดนตรี สาขาเทคโนโลยีระบบแสงและเสียง อาชีพนักออกแบบแสงเวที ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจดนตรี สาขาเทคโนโลยีระบบแสงและเสียง อาชีพนักออกแบบแสงเวที ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ชำนาญการในอาชีพออกแบบภาพแสงเวทีคอนเสิร์ต มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดที่ปฏิบัติงานได้หลากหลายครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและตัดสินใจกับปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยทฤษฎีและเทคนิคได้ด้วยตนเอง ในประยุกต์ใช้เครื่องมือหรือปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนได้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบระบบแสงเวที ชั้น 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ ในหน่วยสมรรถนะทั้ง 2 หน่วยสมรรถนะ 2. ผู้ที่จะเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบระบบแสงเวที ชั้น 4 ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบระบบแสงเวที ชั้น 3 3. ผู้ที่จะเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบระบบแสงเวที ชั้น 4 โดยไม่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ นักออกแบบระบบแสงเวที ชั้น 3 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องด้านการออกแบบระบบแสงเวที โดยมีเอกสารการรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือแฟ้มสะสมผลงาน และต้องเข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักออกแบบระบบแสงเวที ชั้น 3 ทั้ง 2 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MUB-LST-4-011ZA ออกแบบแสงเวทีสำหรับงานคอนเสิร์ต
MUB-LST-4-012ZA ประสานงานออกแบบแสงเวทีสำหรับงานคอนเสิร์ต

ยินดีต้อนรับ