หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะทั้งหมด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ARC-AGE-2-001ZA
ใช้รถแทรกเตอร์เพื่อการเพาะปลูกข้าว
ARC-AGE-3-002ZA
ซ่อมบำรุงรถแทรกเตอร์
ARC-AGE-2-003ZA
เตรียมการเตรียมดินเพาะปลูกข้าว
ARC-AGE-2-004ZA
เตรียมดินเพาะปลูกข้าว
ARC-AGE-3-005ZA
ซ่อมบำรุงเครื่องเตรียมดินเพาะปลูกข้าว
ARC-AGE-2-006ZA
เตรียมการปลูกข้าว
ARC-AGE-2-007ZA
ปลูกข้าว
ARC-AGE-3-008ZA
ซ่อมบำรุงเครื่องปลูกข้าว
ARC-AGE-3-009ZA
วางแผนดูแลรักษาข้าว
ARC-AGE-2-010ZA
เตรียมเครื่องดูแลรักษาข้าว
ARC-AGE-2-011ZA
ดูแลรักษาข้าว
ARC-AGE-3-012ZA
ซ่อมบำรุงเครื่องดูแลรักษาข้าว
ARC-AGE-2-013ZA
เตรียมเครื่องเก็บเกี่ยวข้าว
ARC-AGE-2-014ZA
เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว
ARC-AGE-3-015ZA
ซ่อมบำรุงเครื่องเก็บเกี่ยวข้าว
ARC-AGE-3-016ZA
จัดการการผลิตหรือบริการการเพาะปลูกข้าว
ARC-AGE-3-017ZA
ประเมินผลงานผลิตหรือบริการ
ARC-AGE-4-018ZA
จัดการการตลาดและระบบบัญชี
ARC-AGE-4-019ZA
พัฒนามาตรฐานการผลิตข้าว
ARC-AGE-5-020ZA
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการเพาะปลูกข้าว
ARC-AGE-5-021ZA
พัฒนานวัตกรรมในการเพาะปลูกข้าว
ARC-AGE-2-022ZA
ใช้รถแทรกเตอร์เพื่อการเพาะปลูกอ้อย
ARC-AGE-3-023ZA
ซ่อมบำรุงรถแทรกเตอร์
ARC-AGE-2-024ZA
เตรียมการเตรียมดินเพาะปลูกอ้อย
ARC-AGE-2-025ZA
เตรียมดินเพาะปลูกอ้อย
ARC-AGE-3-026ZA
ซ่อมบำรุงเครื่องเตรียมดินเพาะปลูกอ้อย
ARC-AGE-2-027ZA
เตรียมการปลูกอ้อย
ARC-AGE-2-028ZA
ปลูกอ้อย
ARC-AGE-3-029ZA
ซ่อมบำรุงเครื่องปลูกอ้อย
ARC-AGE-3-030ZA
วางแผนดูแลรักษาอ้อย
ARC-AGE-2-031ZA
เตรียมเครื่องดูแลรักษาอ้อย
ARC-AGE-2-032ZA
ดูแลรักษาอ้อย
ARC-AGE-3-033ZA
ซ่อมบำรุงเครื่องดูแลรักษาอ้อย
ARC-AGE-2-034ZA
เตรียมเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย
ARC-AGE-2-035ZA
เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย
ARC-AGE-3-036ZA
ซ่อมบำรุงเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย
ARC-AGE-3-037ZA
จัดการการผลิตหรือบริการการเพาะปลูกอ้อย
ARC-AGE-3-038ZA
ประเมินผลงานผลิตหรือบริการ
ARC-AGE-4-039ZA
จัดการการตลาดและระบบบัญชี
ARC-AGE-4-040ZA
พัฒนามาตรฐานการผลิตอ้อย
ARC-AGE-5-041ZA
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการเพาะปลูกอ้อย
ARC-AGE-5-042ZA
พัฒนานวัตกรรมในการเพาะปลูกอ้อย
ARC-AGE-2-043ZA
จัดทำแปลงผลิตต้นตอยาง
ARC-AGE-2-044ZA
ปลูกต้นตอยางในแปลงผลิตต้นตอยางและปลูกในถุงเพาะชำ
ARC-AGE-2-045ZA
ดูแลรักษาและปลูกซ่อมต้นตอยาง
ARC-AGE-2-046ZA
จัดทำแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี
ARC-AGE-3-047ZA
ปลูกต้นกิ่งตายางพันธุ์ดีในแปลงผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดี
ARC-AGE-3-048ZA
ดูแลรักษาและปลูกซ่อมต้นกิ่งตายางพันธุ์ดี
ARC-AGE-3-049ZA
ตัดกิ่งตายางพันธุ์ดีและดำเนินการขนส่งกิ่งตายางพันธุ์ดี
ARC-AGE-3-050ZA
ติดตายางพันธุ์ดี
ARC-AGE-3-051ZA
ผลิตต้นยางเพาะชำถุงจากต้นตอตายางพันธุ์ดีเพื่อปลูกและจำหน่าย
ARC-AGE-3-052ZA
ทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพ
ARC-AGE-2-052ZA
ทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพ
ARC-AGE-3-053ZA
ประเมินลักษณะดินที่เหมาะสมในการปลูกยางพาราและวินิจฉัยสถานะธาตุอาหารที่สำคัญของยางพารา
ARC-AGE-3-054ZA
ประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินในสวนยางพาราพร้อมวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในดิน
ARC-AGE-2-055ZA
เตรียมพื้นที่ก่อนใส่ปุ๋ยในสวนยางพารา
ARC-AGE-3-056ZA
ผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง
ARC-AGE-2-057ZA
ใส่ปุ๋ยในสวนยางพาราอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อการอนุรักษ์ดิน
ARC-AGE-2-058ZA
เก็บรักษาปุ๋ยหลังการผลิต
ARC-AGE-2-059ZA
สำรวจสวนยางพาราที่ได้มาตรฐานเปิดกรีด
ARC-AGE-2-060ZA
เปิดกรีดหน้ายาง
ARC-AGE-2-061ZA
จัดเตรียมมีดในการกรีดยาง
ARC-AGE-2-062ZA
กรีดยางอย่างถูกวิธี
ARC-AGE-3-063ZA
ดูแลรักษาหน้ากรีดยางช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต
ARC-AGE-3-064ZA
ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตยางพาราควบคู่กับบำรุงรักษาต้นยางพารา
ARC-AGE-3-065ZA
รักษาคุณภาพผลผลิตยางพารา
ARC-AGE-3-066ZA
คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
ARC-AGE-2-067ZA
สร้างโรงเรือนสำหรับเพาะกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก (pre-nursery)
ARC-AGE-3-068ZA
ผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันคุณภาพในระยะอนุบาลแรก(Pre-nursery)
ARC-AGE-3-069ZA
ผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันคุณภาพในระยะอนุบาลหลัก (Main nursery)
ARC-AGE-3-070ZA
คัดแยกกล้าปาล์มน้ำมันที่ผิดปกติ (Culling)
ARC-AGE-2-071ZA
จัดการขนย้าย กล้าปาล์มน้ำมันหลังการผลิต
ARC-AGE-4-072ZA
จัดการผลิตกล้าปาล์มน้ำมันภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ARC-AGE-2-073ZA
เตรียมการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน
ARC-AGE-2-074ZA
ดำเนินการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน
ARC-AGE-4-075ZA
มีความรู้เกี่ยวกับชนิดปุ๋ยพื้นฐานและธาตุอาหารหลักสำหรับปาล์มน้ำมัน
ARC-AGE-4-076ZA
วิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน
ARC-AGE-3-077ZA
วิเคราะห์ธาตุอาหารในใบปาล์มน้ำมัน
ARC-AGE-3-078ZA
ผลิตปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์ดินและใบปาล์มน้ำมัน
ARC-AGE-4-079ZA
จัดการปุ๋ยหลังการผลิต
ARC-AGE-4-080ZA
จัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมันภายใต้พระราชบัญญัติ (พรบ.) การผลิตปุ๋ย
ARC-AGE-3-081ZA
มาตรฐานและข้อกำหนดในการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน
ARC-AGE-3-082ZA
เก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเก็บเกี่ยว
ARC-AGE-2-083ZA
ดำเนินการขนถ่ายทะลายสดปาล์มน้ำมัน
ARC-AGE-2-084ZA
ดำเนินการขนส่งทะลายสดปาล์มน้ำมัน
ARC-AGE-2-085ZA
มาตรฐานความปลอดภัยในการเก็บเกี่ยว
รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ