คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว (TravelConsultants) สำหรับกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจนำเที่ยว (TourOperation) ชั้น 4

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว (TravelConsultants) สำหรับกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจนำเที่ยว (TourOperation) ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ซึ่งครอบคลุมสมรรถนะ ชั้น 1, 2 และ 3 ตลอดจนสามารถครอบคลุมการปฏิบัติงานในการ สร้างและรักษาทีมงานเพื่อส่งมอบบริการ สร้างและดำเนินการประเมินผลการริเริ่มกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ พัฒนาและดูแลงานเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พัฒนาโปรแกรมการประชุม สนับสนุนสินค้าของท่องเที่ยวและการบริการ สร้างและปรับปรุงแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวให้ทันสมัย จัดการและแก้ไขข้อร้องเรียน และสถานการณ์ความขัดแย้ง วางแผน บริหารและดำเนินการจัดการประชุม รับและเก็บรักษาสินค้า ตรวจสอบขั้นตอนทางการเงิน จัดเตรียมและควบคุมงบประมาณ บริหารนวัตกรรมการท่องเที่ยวและโปรแกรม สอนทักษะในการทำงาน อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับสูง ใช้ภาษาอังกฤษในระดับหัวหน้างาน อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับหัวหน้างาน จัดการและรักษาความสัมพันธ์ในที่ทำงาน ดำเนินการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พัฒนาสภาพแวดล้อมในการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับเด็กในแหล่งท่องเที่ยว พัฒนา ดำเนินการ และบริหารกลยุทธ์ทางธุรกิจ วางแผน พัฒนากิจกรรมระหว่างการนำเที่ยว และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการนำเที่ยวด้วยความเรียบร้อย วางแผน ทดลอง และดำเนินงานกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ให้ผลกระทบน้อยที่สุด จัดการและอำนวยความสะดวกการนำเที่ยวนอกรายการนำเที่ยวหลัก ออกแบบและจัดทำแผนการดำเนินงาน จัดการและดำเนินการตามแผนการเดินทาง จัดการความเสี่ยงในการดำเนินงาน ตรวจสอบการดำเนินงานทางการท่องเที่ยว (ก่อน-ระหว่าง-หลัง) นำเที่ยวในพื้นที่ห่างไกล

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว ชั้น 4 ได้ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินที่ครอบคลุมหน่วยสมรรถนะ ดังนี้ ชั้นที่ 1 จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ ชั้นที่ 2 จำนวน 10 หน่วยสมรรถนะ ชั้นที่ 3 จำนวน 27 หน่วยสมรรถนะ ชั้นที่ 4 จำนวน 28 หน่วยสมรรถนะ รวม จำนวน 67 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

พนักงานที่ปรึกษาด้านนำเที่ยวอาวุโส (Senior Travel Advisor)

หมายเหตุ

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร

 • สายงาน :
  สาขางานท่องเที่ยว
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว (TravelConsultants) สำหรับกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจนำเที่ยว (TourOperation) ชั้น 3
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว (TravelConsultants) สำหรับกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจนำเที่ยว (TourOperation) ชั้น 5

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
 • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
 • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
 • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
 • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง