คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักออกแบบผ้าทอ ชั้น 4

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักออกแบบผ้าทอ ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะตามคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบผ้าทอ ชั้น 4 จะสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า สร้างสรรค์การออกแบบผ้าทอ ด้วยเทคนิคสิ่งทอต่าง ๆ และแนวคิดการออกแบบ จากแนวโน้มสี วัสดุ ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์สิ่งทอ มีความเข้าใจในกระบวนการปั่นด้าย การออกแบบโครงสร้างผ้าทอ เพื่อการออกแบบผ้าทอให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งสามารถแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติงานต่อจากการออกแบบผ้าทอได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบผ้าทอ ชั้น 4 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.1 ต้องไม่เป็นผู้มีภาวะตาบอดสี 1.2 ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการออกแบบผ้าทอ ไม่น้อยกว่า 4 ปีโดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด หรือผ่านการฝึกอบรม หรือฝึกงานด้านการออกแบบผ้าทอ ไม่น้อยกว่า 9 เดือน 2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบผ้าทอ ชั้น 4 จะต้อง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพนักออกแบบผ้าทอซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบผ้าทอ นักออกแบบผ้าทอ นักออกแบบสิ่งทอ นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม

หมายเหตุ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
    สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักออกแบบผ้าทอ ชั้น 5

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง