คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย ชั้น 4

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะตามคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย ชั้น 4 จะสามารถปฏิบัติงานผลิตเส้นด้ายได้ตามหลักความปลอดภัยของสถานประกอบการ สามารถกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุในกระบวนการผลิตเส้นด้าย ทดลองทางเทคนิคเพื่อสร้างงานเส้นด้าย ตั้งค่าเครื่องจักรผลิตเส้นด้ายเพื่อการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ จัดการกระบวนการวางแผนผลิตเส้นด้ายและสามารถประยุกต์ใช้เพื่อให้มั่นใจว่าผลการผลิตเส้นด้ายนั้นสอดคล้องกับข้อกำหนด

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย ชั้น 4 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.1 ต้องไม่เป็นผู้มีภาวะตาบอดสี 1.2 ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการผลิตเส้นด้ายไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด 2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย ชั้น 4 จะต้อง 2.1เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย ชั้น 3 แล้ว และผ่านการประเมินทุกหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย ชั้น 4 จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ หรือ 2.2 ต้องผ่านการประเมินทุกหน่วยสมรรถนะของอาชีพดังต่อไปนี้ 2.2.1 อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย ชั้น 2 จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ 2.2.2 อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย ชั้น 3 จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ 2.2.3 อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย ชั้น 4 จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้ายซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนักปฏิบัติการเกี่ยวกับผลิตเส้นด้าย ผู้จัดการด้านการผลิต

หมายเหตุ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  • สายงาน :
    สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย ชั้น 3
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย ชั้น 5

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง