คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักบริหารนวัตกรรมกู้ชีพ (Medical emergency personnel: MEP8) ชั้น 8

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักบริหารนวัตกรรมกู้ชีพ (Medical emergency personnel: MEP8) ชั้น 8

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน และผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารนวัตกรรมกู้ชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพ ผู้บริหารกู้ชีพ (Medical emergency personnel:MEP 8) ชั้น 8ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารนวัตกรรมกู้ชีพ และ 2. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพอาชีพ ผู้บริหารกู้ชีพ (Medical emergency personnel:MEP 8) ชั้น 8 จะต้องผ่านการประเมินตามเกณฑ์สมรรถนะที่กำหนดไว้จำนวน 6 หน่วยสมรรถนะ 3. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้บริหารกู้ชีพ (Medical emergency personnel:MEP 8) ชั้น 8 สามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายหลังผ่านการประเมิน คุณวุฒิวิชาชีพอาชีพผู้บริหารกู้ชีพ (Medical emergency personnel:MEP 8) ชั้น 8

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้บริหารหน่วยงานทางการแพทย์

หมายเหตุ

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง