คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักบริหารกู้ชีพ (Medical emergency personnel: MEP7) ชั้น 7

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักบริหารกู้ชีพ (Medical emergency personnel: MEP7) ชั้น 7

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินที่ผ่านหลักสูตรเทียบเท่าหลักสูตรอบรมนักบริหารสาธารณะสุขระดับสูง หลักสูตรแพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน และหลักสูตรผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพ นักบริหารกู้ชีพ Medical emergency personnel:MEP 7) ชั้น 7 ต้องเป็นผู้ที่ผ่านหลักสูตรเทียบเท่าหลักสูตรอบรมนักบริหารสาธารณะสุขระดับสูง หลักสูตรแพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน และหลักสูตรผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน และ 2. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักบริหารกู้ชีพ Medical emergency personnel:MEP 7) ชั้น 7 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน 7 หน่วยสมรรถนะ 3. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบริหารกู้ชีพ Medical emergency personnel:MEP 7) ชั้น 7 สามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายหลังผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักบริหารกู้ชีพ Medical emergency personnel:MEP 7) ชั้น 7

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉิน

หมายเหตุ

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง