คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ (Medicalemergency personnel: MEP 6) ชั้น 6

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ (Medicalemergency personnel: MEP 6) ชั้น 6

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินที่ผ่านการศึกษาอบรม ระยะเวลา 4 ปี ซึ่งมีวิชา ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ความรู้แปรผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปฏิบัติการลำเลียงขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในสาธารณภัย การปฐมพยาบาลและดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินขั้นต้น นิติเวชศาสตร์ทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ระบาดวิทยาทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หัตถการขั้นพื้นฐานทางการแพทย์ หัตถการขั้นสูงทางการแพทย์ กฎหมายการแพทย์และระเบียบที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน สรีรวิทยาพื้นฐาน เภสัชวิทยาพื้นฐาน หลักการสื่อสาร จรรยาบรรณวิชาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักกู้ชีพ (Medical emergency personnel:MEP 6) ชั้น 6 จะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาบัตร สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หรือ ปริญญาบัตรพยาบาลศาสตร์ หรือปริญญาบัตรแพทยศาสตร์หรือ 2. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักกู้ชีพ (Medical emergency personnel:MEP 6) ชั้น 6 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 9 หน่วยสมรรถนะ 3. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ชีพ (Medical emergency personnel:MEP 6) ชั้น 6 สามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 1 ปี ภายหลังผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักกู้ชีพฉุกเฉิน(Medical emergency personnel:MEP 6) ชั้น 6

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พยาบาล แพทย์

หมายเหตุ

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง