คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักดับเพลิง ชั้น 5

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักดับเพลิง ชั้น 5

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีความรู้ด้านเทคนิคการแก้ปัญหาเป็นผู้อำนวยการดับเพลิง หรือเป็นครูฝึกพนักงานดับเพลิงได้หน้าที่หลักคือ การเตรียมการจัดหา ความปลอดภัยในการดับเพลิง การเป็นครูฝึก เตรียมการจัดหาความปลอดภัยของทีม ป้องกันอันตรายของผู้อพยพและการดูแลบุคคลที่ประสบอันตราย หรือถูกคุกคามจากอัคคีภัย สังการควบคุมยับยังอัคคีภัยให้สงบลง รักษาทรัพย์สินในขณะปฎิบัติและหลังปฎิบัติการดับเพลิง ทักษะและความรู้ที่ต้องการ เป็นนักดับเพลิงที่ดี มีอำนาจหน้าที่ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย มีความรู้และประสบการณ์ในการดับเพลิง ทราบแผนผจญเพลิง มีความรู้เกี่ยวกับสารเคมีและอันตรายในการผจญเพลิง สามารถเป็นครูฝึกทีมดับเพลิงได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดับเพลิง ชั้น 5 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือ 2. มีประสบการณ์การดับเพลิงมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และ 3. มีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 3.1 หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิงหรือการป้องกันและระงับอัคคีภัย เช่น หลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นสูงหรือขั้นก้าวหน้า หลักสูตร ICS 100/200 หลักสูตร จป. วิชาชีพ เป็นต้น ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง และ 3.2 หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเป็นครู หรือ การเป็นวิทยากร ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิง เช่น วิทยากร/ครูฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยากร/ครูฝึกดับเพลิง เป็นต้น ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง จากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย เช่น กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงแรงงาน เป็นต้น 4. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดับเพลิง ชั้น 5 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน.....13......หน่วยสมรรถนะ 5. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดับเพลิง ชั้น 5 สามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงขึ้นภายหลังผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักดับเพลิง ชั้น 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 6. ในกรณีที่ผู้ขอเข้ารับการประเมินที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ มาแล้วเกินกว่า 3 ปี และประสงค์จะขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพชั้นที่สูงขึ้น การพิจารณา (recertification) ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สอบตามแนวทางต่อไปนี้ อาทิเช่น ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้นก่อนหน้าบางส่วน หรือพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

พนักงานดับเพลิง พนักงานผจญเพลิง พนักงานรักษาความปลอดภัย

หมายเหตุ

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักดับเพลิง ชั้น 4
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักดับเพลิง ชั้น 6

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง