คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักดับเพลิง ชั้น 4

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักดับเพลิง ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีหน้าที่ตรวจสอบควบคุม แนะนำสั่งการทีมดับเพลิงในอาคาร ระดับสั่งการ ตรวจสอบความพร้อมของผู้เข้าผจญเพลิงในอาคาร ประเมินสถานการณ์เพลิงไหม้เพื่อสั่งการ และรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้และเสนอแนะเพื่อการตัดสินใจของผู้อำนวยการดับเพลิงในการอพยพหนีไฟ ร่วมการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ มีทักษะความรู้ผ่านการเป็นผู้ช่วยไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และสามารถเข้าถึงอัคคีภัย รู้ระบบการระงับและป้องกันอัคคีภัยในอาคาร ระบบดับเพลิงตู้ดับเพลิง ลิฟท์ ระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัย 101 NFPA สภาบันป้องอัคคีภัยแห่งสหรัฐอเมริกา ระบบแจ้งเหตุ ระบบควบคุมและระงับ ระบบอพยพหนีไฟ ระบบเอื้ออำนวยในการผจญเพลิง มีความรู้เรื่องอาคาร 9 ประเภท สามารถประเมินความพร้อมของบุคคลและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิง สามารถอ่านควันและลักษณะของการลุกไหม้ในอาคารได้ สามารถสั่งการในภาวะฉุกเฉินได้ หลักฐานที่ต้องการประกอบด้วย หนังสือรับรองการเป็นทีมดับเพลิงในอาคารไม่น้อยกว่าสามปี ผ่านการอบรมไม่น้อยกว่าสองปี อบรมเทคนิคผจญเพลิงและกู้ภัย การระบายควัน ผ่านการอบรมการกู้ชีพกู้ภัย มีหนังสือรับรองการผ่านงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดับเพลิง ชั้น 4 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือ 2. มีประสบการณ์การดับเพลิงไม่น้อยกว่า 4 ปี และ 3. มีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ (หลักสูตรเดียวหรือรวมกัน) ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง 3.1 การป้องกันอัคคีภัยขั้นพื้นฐาน 3.2 การดับเพลิงระดับผู้ควบคุมสั่งการ ระดับ 1 3.3 การดับเพลิงระดับผู้ควบคุมสั่งการ ระดับ 2 จากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย เช่น กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงแรงงาน เป็นต้น 4. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดับเพลิง ชั้น 4 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน......11.....หน่วยสมรรถนะ และผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 5. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพดับเพลิง ชั้น 4 สามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น ภายหลังผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดับเพลิง ชั้น 3 มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 6. ในกรณีที่ผู้ขอเข้ารับการประเมินที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ มาแล้วเกินกว่า 3 ปี และประสงค์จะขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพชั้นที่สูงขึ้น การพิจารณา (recertification) ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สอบตามแนวทางต่อไปนี้ อาทิเช่น ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้นก่อนหน้าบางส่วน หรือพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

พนักงานดับเพลิง พนักงานผจญเพลิง พนักงานรักษาความปลอดภัย

หมายเหตุ

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักดับเพลิง ชั้น 3
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักดับเพลิง ชั้น 5

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง