คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องกล ชั้น 5

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องกล ชั้น 5

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงานเฉพาะทางที่ซับซ้อนขึ้น สามารถร่วมวางแผน กำหนดทิศทางการปฏิบัติงานและสอนงานผู้อื่นได้ รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพต้องผ่านการสร้างสมประสบการณ์และการเรียนรู้ตามเกณฑ์ สามารถดำเนินการขอรับการประเมินได้ เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานช่างเทคนิคในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Downstream) ด้านช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องกล (Mechanical Maintenance)

หมายเหตุ

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ……………………………………………………………………..

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

  • สายงาน :
    สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องกล ชั้น 4

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง