คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงไฟฟ้า ชั้น 4

รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงไฟฟ้า ชั้น 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีพื้นฐานความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติที่สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่หลากหลายในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี มีทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะงานที่มีความซับซ้อน ในระยะแรกต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพต้องมีการสร้างสมประสบการณ์และเรียนรู้ให้ได้ตามเกณฑ์ และสามารถดำเนินการขอรับการประเมินเมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานช่างเทคนิคในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Downstream) ด้านช่างเทคนิคซ่อมบำรุงไฟฟ้า (Electrical Maintenance)

หมายเหตุ

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ……………………………………………………………………………………………………………..

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

  • สายงาน :
    สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงไฟฟ้า ชั้น 5

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ท่านสนใจ
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นถัดไป
  • คุณวุฒิวิชาชีพชั้นก่อนหน้า
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่มีหน่วยสมรรถนะเกี่ยวข้องกัน
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ

คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง